Είναι το πιο βασικό μέσο για την αιτιολογική διάγνωση ή για τον αποκλεισμό ενός καρδιολογικού νοσήματος. Επιπλέον, με το υπερηχοκαρδιογράφημα μπορεί να αξιολογηθεί η εμφάνιση των επιπτώσεων μιας χρόνιας αναπνευστικής πάθησης στο μυοκάρδιο όπως π.χ. η πνευμονική υπέρταση, διαφοροποιείται η παρουσία υγρού στον περικαρδιακό χώρο από μια προχωρημένη διάταση του μυοκαρδίου, κάτι που είναι αδύνατον να διαχωρίζεται μόνο από την ακτινολογική εξέταση. Σε ζώα με Διροφιλαρίωση, η ανεύρεση ενηλίκων φιλαριών στη δεξιά κοιλία και ως εκ τούτου στην οπίσθια κοίλη φλέβα, διαμορφώνει τη σταδιοποίηση, τη θεραπευτική μέθοδο αλλά και την πρόγνωση.